Eladási és szállítási feltételek

1. Árajánlat, rendelés, ár
1.1. Az alábbi eladási és szállítási feltételek a velünk kötött valamennyi szerződésre érvényesek. Az egyéb feltételek ránk nézve csak akkor bírnak kötelező érvénnyel, ha azokat írásban tudomásul vettük. Ez arra az esetre is érvényes, ha a megrendelő a saját beszerzési feltételeire hivatkozik. Az olyan szóbeli megállapodások, amelyek további kötelezettséget rónak ránk, csak akkor bírnak kötelező érvénnyel a számunkra, ha azok elfogadását írásban megerősítettük.
1.2. Az áraink változhatnak. Az árlistában megadott méretek a mindenkor hatályos szabványoknak felelnek meg, és a szabványos méretek változásával ezek is módosulnak.
1.3. Áraink a törvényben rögzített általános forgalmi adó nélkül értendők. A csomagolási, szállítási és fuvarbiztosítási költségek a vásárlót terhelik.
1.4. Elektronikus úton megrendelt áruk esetén haladéktalanul visszaigazoljuk a vevő rendelésének beérkezését. A beérkezésről szóló visszaigazolás még nem minősül a rendelés kötelező érvényű elfogadásának, hacsak erről kifejezetten nem nyilatkozunk. Elektronikus úton megrendelt áru esetén jogunkban áll a rendelést a beérkezésétől számított három munkanapon belül elfogadni.

2. Fizetési határidő, fizetési feltételek, elállás
2.1. Számláink ellenértékének kifizetése a számla keltétől számított 30 napon belül, levonás nélkül esedékes. A vételár azonnal esedékessé válik, ha a megrendelő az irányunkban fennálló egyéb fizetési kötelezettségeivel késedelembe esett. A fizetési határidő túllépése esetén az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra 12%-os kamatot számítunk fel, és fenntartjuk a jogot, hogy a további késedelemből származó kárunkat is érvényesítsük.
2.2. A megrendelő csak akkor jogosult beszámításra, ha az igényeit jogerős végzés megállapította, vagy ha azokat mi magunk elismertük.
2.3. Amennyiben a megrendelő 30 napnál hosszabb ideig marad el a kifizetéssel, letiltásokat rendelnek el nála, vagy anyagi helyzete jelentős mértékben megromlik, jogunkban áll elállni minden teljesítetlen szerződéstől, vagy előrefizetést kérni.

3. Szállítás
3.1. Részleges szállítások megengedettek.
3.2. Mindent elkövetünk azért, hogy a szállítási határidőket a lehető legpontosabban betartsuk. A szállítási határidők nem bírnak kötelező jelleggel. Amennyiben a szállítási határidő vége a vállalati szabadság idejére esik, a szállítási határidő a vállalati szabadság időtartamával meghosszabbodik. A késedelmes szállítás jogcímén támasztott kártérítési igények, vagy a szerződés érvénytelenítésének jogossága nem jöhet szóba, ha kétséget kizáróan nem lehet kirívóan durva hanyagságot terhünkre róni.

4. Kockázat átszállása
A kiszállítás mindig a megrendelő költségére és kockázatára történik. A szállítás során keletkező rongálódásokért és veszteségekért nem felelünk. A megrendelő különleges szállítási követelményeinek hiányában a szállítást saját belátásunk szerint a legjobbnak ítélt módon hajtjuk végre. Hacsak a megrendelő a szállítási károk elleni biztosítás tárgyában másként nem rendelkezett, az minden további nélkül életbe léphet, amelynek költségét a megrendelő viseli. Részünkről azonban nem áll fenn biztosítási kötelezettség.

5. Tulajdonjog fenntartása
A korábbi kockázat-átszállási kikötés érintetlenül hagyása mellett a leszállított áru mindaddig a mi tulajdonunkban marad, ameddig a megrendelő teljes mértékben ki nem egyenlítette a szállítási szerződésből reá háramló valamennyi kötelezettségét. Mindaddig, amíg az áru a mi tulajdonunkban van, a vásárló nem jogosult a leszállított árut harmadik fél felé elzálogosítani, vagy biztosíték gyanánt harmadik félre átruházni. Amennyiben a tulajdonunkat harmadik fél veszéllyel fenyegeti, erről haladéktalanul értesíteni kell minket. Ha a leszállított árut netán bírósági végrehajtó le kívánná foglalni, cégünk nevének és postacímünknek megadásával jelezni kell a bírósági végrehajtó felé, hogy az a mi tulajdonunkban van. A megrendelő köteles megtéríteni az összes minket ért kárt és költséget, amelyek amiatt keletkeztek, hogy megszegték az említett kötelezettségeket, és intézkedéseket kellett hozni, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá az áruhoz.

6. Garancia, felelősség korlátozása és felelősség alóli mentesítés
6.1. Az áru leszállítását követően a megrendelőnek meg kell vizsgálnia a szállítmányt. A hiányos szállítás, vagy a felfedezett hiányosságok miatt támasztandó kifogásokat az egyes szállítmányok átvételét követő 8 napon belül írásban kell jelezni, máskülönben a szállítmányokat úgy kell tekinteni, hogy azokat fenntartások nélkül átvették, és ezzel lemondtak a velük kapcsolatos szavatossági- és kártérítési igények érvényesítéséről. A hiányosság jellegét és mértékét egyértelműen meg kell jelölni úgy, hogy világosan felismerhető legyen a kifogás indoka. A kifogásolt áru ideiglenes tárolásáról a megrendelő köteles gondoskodni. Egyebekben a szállítmány hiányosságaiért csak a további igények kizárásával, az alábbiak szerint felelünk: Választásunktól függően minden olyan alkatrészt térítésmentesen kijavítunk vagy újra leszállítunk, amelyről bebizonyosodott, hogy a szállítás napjától számított hat hónapon belül, még a kockázat átszállása előtt fennállt körülmény miatt, de különösen a hibás konstrukció, a gyenge minőségű anyagok, vagy a hiányos kivitel következtében vált használhatatlanná, ill. azok a használhatóságát jelentősen befolyásolták. A természetes elhasználódás, a szakszerűtlen kezelés, a túlzott igénybevétel, a gondatlanság és az engedélyünk nélkül végzett változtatások kizárják a garancia érvényesítésének lehetőségét. Garanciális igényeket csak akkor lehet elismertetni, ha azokat a hibák megállapítása után haladéktalanul írásban a tudomásunkra hozzák. Az ilyen alkatrészeket bérmentesítve kell elküldeni nekünk. Pótszállítás, vagy jóváírás esetén a lecserélt alkatrész a mi tulajdonunkban marad.
6.2. A termékfelelősségi törvény alkalmazási területén kívül a részünkről fennálló felelősség a szándékos és kirívóan durva gondatlanság esetére korlátozódik. A durva, és a csekély fokú gondatlanságért viselendő felelősség, a következményes károk és a vagyoni károk, az elmaradt megtakarítások, a kamatveszteségek és a megrendelővel szemben harmadik fél által támasztott igényekkel kapcsolatos károk teljesítése ki van zárva. A TFT 12 § alapján visszkereset benyújtásának lehetősége ki van zárva.
6.3. Mi csak a web áruházunk oldalán szereplő saját tartalmakért felelünk. Amennyiben a weboldalunkon szereplő ugrópontok más weboldalakra visznek el, az ott található idegen tartalmakért nem vállalunk felelősséget. Az idegen tartalmakat nem tesszük magunkévá. Ha külső weboldalakon elhelyezett jogellenes tartalmakról szerzünk tudomást, haladéktalanul zároljuk az illető helyekhez való hozzáférést.

7. Átvétel, lehívás, visszaadás
7.1. Lehívással vásárolt árut a megrendelés napjától számított tizenkét hónapon belül át kell venni. Amennyiben nem veszik át az árut a kellő időben, a kiszállításra kész árut a megrendelő költségére és kockázatára elraktározzuk és az így keletkezett költségek áthárításával az árut leszállítottnak tekintve kiszámlázzuk. Ha a megrendelő az átvétellel az említett tizenkét hónapot meghaladó késedelembe esik, mindenképpen jogunkban áll a szerződéstől visszalépni, és a további igények érintetlenül hagyása mellett a megrendelőtől 10 %-os lemondási díjat kérni.
7.2. Megrendelt árut nem veszünk vissza, és ebben nem ismerünk kivételt. Ezért az esetleg visszaszállított árukat nem vesszük át, hanem a megrendelő költségére és kockázatára visszaküldjük.

8. Oltalmi jogok, tervrajzok, minták

A megrendelő garantálja, hogy az általa előzetesen megadott adatok, ill. a részünkre rendelkezésre bocsátott tervrajzok, minták és egyéb kivitelezési előírások nem sértik harmadik fél oltalmi jogait, különösen pedig a védjegyekhez, mintákhoz, szabadalmakhoz és szerzői tulajdonhoz fűződő jogait. A megrendelő kötelezi magát arra, hogy e tekintetben kár- és permentes állapotban tart minket. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok eltűnéséért vagy megrongálódásáért nem vállalunk felelősséget. Erre irányuló biztosítást csak kifejezett megbízás alapján, és a megrendelő költségére kötünk.

9. Adatvédelem
9.1. Az "Adatvédelmi tudnivalók" címszó alatt a következőkről tájékoztatjuk Vevőinket: 

  • A megrendelések kivitelezéséhez, valamint az elszámolásokhoz szükséges, személyes adatok kinyomozásának, feldolgozásának és használatának módja, terjedelme és célja;
  • az ellentmondás joga, amellyel megtiltható, hogy reklámozás, és az ajánlatok személyre szabásának céljából ne lehessen készíteni és felhasználni anonimizált felhasználói profilt;
  • az adatok átadása az általunk megbízott és a törvény szerinti adatvédelmi rendelkezések betartására kötelezett alvállalkozóknak a fizetőképesség ellenőrzésének céljára és időtartamára, valamint az áru elküldésének időtartamára;
  • jogosultság a nálunk tárolt személyes vonatkozású adatok helyesbítésére, törlésére és zárolására;
  • a személyes vonatkozású adatok minden olyan kinyomozása, feldolgozása és felhasználása, amely túlmutat az 1. alatt mondottakon, a vevő beleegyezését igényli. A vevő az erre irányuló beleegyezését még a megrendelési szándéknyilatkozat előtt megadhatja. A vevőnek jogában áll bármikor visszavonni a beleegyezését, és ez a jövőre nézve is hatályban fog maradni (lásd az "Adatvédelem-jogi beleegyezést").

 

  • A megrendelések kivitelezéséhez, valamint az elszámolásokhoz szükséges, személyes adatok kinyomozásának, feldolgozásának és használatának módja, terjedelme és célja;
  • az ellentmondás joga, amellyel megtiltható, hogy reklámozás, és az ajánlatok személyre szabásának céljából ne lehessen készíteni és felhasználni anonimizált felhasználói profilt;
  • az adatok átadása az általunk megbízott és a törvény szerinti adatvédelmi rendelkezések betartására kötelezett alvállalkozóknak a fizetőképesség ellenőrzésének céljára és időtartamára, valamint az áru elküldésének időtartamára;
  • jogosultság a nálunk tárolt személyes vonatkozású adatok helyesbítésére, törlésére és zárolására;
  • a személyes vonatkozású adatok minden olyan kinyomozása, feldolgozása és felhasználása, amely túlmutat az 1. alatt mondottakon, a vevő beleegyezését igényli. A vevő az erre irányuló beleegyezését még a megrendelési szándéknyilatkozat előtt megadhatja. A vevőnek jogában áll bármikor visszavonni a beleegyezését, és ez a jövőre nézve is hatályban fog maradni (lásd az "Adatvédelem-jogi beleegyezést").

10. Általános rendelkezések, teljesítési hely, bírói illetékesség, irányadó jog megválasztása
10.1. Az eladási- és szállítási feltételek valamely részének jogi érvénytelensége érintetlenül hagyja a többi rendelkezés hatályát. Mindenkor az ÁSZF szerződéskötéskor hatályos szövegváltozata a mérvadó.
10.2. Ha a rendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik, a szállítás és fizetés teljesítési helyének kizárólag az A 5412 Puch bei Hallein számít.
10.3. A jelen szerződéses jogviszonyból kifolyólag közvetett vagy közvetlen módon előálló mindennemű jogvitában Salzburg város bírósága illetékes, az alábbi kivételekkel:
10.4. A jelen ÁSZF, és az ÁSZF keretében kötendő szerződések jogi elbírálása az osztrák anyagi jog hatálya alá tartozik, az áttételi szabályok és az ENSZ (CISG) vételi jogának kizárásával.
10.5. A fenn nevezett feltételek nem korlátozzák a fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztót megillető kötelező jogokat.

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓ
Szerződéskötés esetén az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat lenyomozzuk és feldolgozzuk a rendszerünkben, és azokat a szerződés lebonyolításának idejére, azaz, a szerződés lebonyolítása, valamint az elszámolás végett felhasználjuk. A személyes adatok olyan információk, amelyekkel közvetett vagy közvetlen módon azonosítani lehet az illető személyt, ilyen például a név, lakcím, e-levélcím, születési dátum, foglalkozás, számlavezető fiók stb. Reklámozás, piackutatás céljára, valamint az ajánlatunk személyre szabásához anonimizált felhasználói profilokat készítünk és használunk. Ezzel szemben áll az Önt megillető ellentmondási jog, amelynek alapján Ön levélben, fax-on vagy e-levélben bármikor gyakorolhatja a vele kapcsolatos nyilatkozattételi jogát. Az Ön nálunk tárolt személyes adatairól térítésmentesen felvilágosítást adunk. Bármikor kérheti tőlünk az Ön nálunk tárolt személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A fizetőképesség ellenőrzése céljából, és az ellenőrzés időtartamára, valamint a fizetés elmaradásának elkerülése érdekében a fentiek elvégzéséhez szükséges személyes adatait átadjuk az általunk megbízott vállalkozásnak. Továbbá, az áru kiszállítása céljából és a kiszállítás időtartamára ugyancsak átadjuk a fentiek végrehajtásához szükséges személyes adatokat az általunk megbízott vállalkozásnak.

ADATVÉDELEM-JOGI BELEEGYEZÉS
Ezennel kifejezetten beleegyezem abba, hogy a Vevői minőségemben, velem szemben gyakorolandó saját marketing tevékenységének céljára az Alpen-Maykestag GmbH és leányvállalatai összegyűjtsék, feldolgozzák és felhasználják a személyes adataimat, amelyeket én a rendelési formanyomtatványon rendelkezésükre bocsátottam, és azokat felvegyék a vevőnyilvántartó fájlba. Ezt a hozzájárulást jövőbe mutató hatállyal bármikor visszavonhatom.

Felkeltettük az érdeklődését?
Űrlap bezárása
Lépjen velünk érintkezésbe
*

Hagyjon üzenetet: