Warunki sprzedaży i dostaw

1. Oferta, zamówienie, cena
1.1. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z firmą Alpen Maykestag GmbH, zwaną dalej Sprzedającym. Pozostałe warunki są wiążące dla Alpen Maykestag GmbH tylko i wyłącznie, jeśli zostały zaakceptowane w formie pisemnej. Odnosi się to również do przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na własne warunki handlowe. Uzgodnienia ustne, które zawierają dodatkowe zobowiązania, są wiążące dla Alpen Maykestag GmbH tylko wówczas, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane w formie pisemnej.
1.2. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zawarte w cenniku wymiary są zgodne z obowiązującymi normami i zostaną odpowiednio zmienione przy zmianie wymiarów na niestandardowe.
1.3. Podane ceny stanowią ceny loco fabryka i nie zawierają podatku VAT. Koszty opakowania, transportu i ubezpieczenie transportu ponosi Zamawiający.
1.4. W przypadku zamówień złożonych drogą elektroniczną Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego niezwłocznie potwierdzenie dostarczenia zamówienia. Potwierdzenie dostarczenia nie stanowi wiążącej deklaracji o przyjęciu zamówienia, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. W przypadku zamówień drogą elektroniczną Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

2. Terminy i warunki płatności, prawo do odstąpienia od umowy
2.1. Faktury są wymagalne w terminie 30 dni od daty wystawienia netto bez potrąceń. Cena nabycia jest płatna natychmiast, jeżeli Zamawiający zalega z uregulowaniem innych zobowiązań płatniczych wobec Sprzedającego. W przypadku przekroczenia terminu płatności, z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia roszczeń za dalsze straty z tytułu zwłoki, naliczane są odsetki w wysokości 12% za zwłokę za okres od dnia upływu terminu płatności do dnia dokonania zapłaty.
2.2. Prawo do kompensaty przysługuje Zamawiającemu tylko w przypadku uznania jego roszczeń za prawomocne lub gdy zostały uznane przez Sprzedającego.
2.3. Jeśli Zamawiający zalega z płatnością przez okres dłuższy niż 30 dni, a także w przypadku zajęcia jego majątku lub jeśli znacząco pogorszy się jego sytuacja finansowa, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wszystkich niezrealizowanych umów lub żądania przedpłaty.

3. Dostawa
3.1. Dopuszcza się możliwość realizowania dostaw częściowych.
3.2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać terminów dostaw. Terminy dostaw nie są wiążące. Jeżeli koniec terminu dostawy przypada na okres przerwy urlopowej firmy, termin dostawy zostanie przedłużony o czas trwania przerwy. Roszczenia odszkodowawcze lub wypowiedzenie umowy w wyniku opóźnionej dostawy są wykluczone, chyba że zwłoka jest wynikiem rażącego niedbalstwa Sprzedającego.

4. Przeniesienie ryzyka
Dostawy realizowane są zawsze na koszt i ryzyko Zamawiającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty w czasie transportu. Jeżeli przy zamówieniu nie udzielono specjalnych instrukcji odnośnie wysyłki, będzie ona realizowana przez Sprzedającego w najkorzystniejszy według jego uznania sposób. W przypadku braku innych instrukcji ze strony Zamawiającego dotyczących ubezpieczenia od uszkodzenia w transporcie, ubezpieczenie transportu może być zorganizowane przez Sprzedającego na koszt Zamawiającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia ubezpieczenia.

5. Zastrzeżenie prawa własności
Niezależnie od przeniesienia ryzyka związanego z towarami, dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitego uregulowania wszystkich zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy dostawy. Do czasu przeniesienia prawa własności Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zastawu lub przeniesienia własności towaru w celu zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o ryzyku naruszenia jego prawa własności przez osoby trzecie. W przypadku próby zajęcia towarów przez komornika Zamawiający zobowiązany jest poinformować komornika o zastrzeżeniu prawa własności wskazując nazwę i adres Sprzedającego. Zamawiający zobowiązany jest zrekompensować Sprzedającemu wszelkie straty i ponieść koszty wynikające z naruszenia zobowiązań i zastosowania niezbędnych środków interwencyjnych wobec osób trzecich.

6 Gwarancja, ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie z odpowiedzialności
6.1. Zamawiający zobowiązany jest dokładnie sprawdzić przesyłkę natychmiast po jej otrzymaniu. Reklamacje dotyczące niepełnej dostawy lub wykrytych wad należy zgłaszać na piśmie w ciągu 8 dni od daty otrzymania poszczególnych dostaw, w przeciwnym razie towar uznaje się za przyjęty bez zastrzeżeń, a roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji i roszczenia odszkodowawcze zostają wykluczone. Rodzaj i zakres wady należy dokładnie określić w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przyczyny reklamacji. Zamawiający zobowiązany jest do tymczasowego przechowania reklamowanych towarów. Ponadto Sprzedający ponosi odpowiedzialność za braki w dostawie z wyłączeniem dalszych roszczeń w następujący sposób: Sprzedający według własnego uznania bezpłatnie naprawi lub wymieni części, które w ciągu sześciu miesięcy licząc od daty dostawy okazały się bezużyteczne lub których użyteczność została znacznie obniżona w wyniku okoliczności, jakie miały miejsce przed przeniesieniem ryzyka, a w szczególności z powodu nieprawidłowej konstrukcji, niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania. Roszczenia reklamacyjne są wykluczone w przypadku naturalnego zużycia, nieprawidłowej obsługi, nadmiernego użytkowania, zaniedbania i zmian dokonywanych bez naszej zgody. Roszczenia gwarancyjne uznane zostaną pod warunkiem wniesienia ich w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Przedmiotowe części należy odesłać Sprzedającemu franco. Wysyłka nowej części lub wystawienie noty korygującej przenosi prawo własności części podlegającej reklamacji na Sprzedającego.
6.2. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o odpowiedzialności za produkt (PHG) odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do umyślnego działania i poważnego zaniedbania. Wykluczona jest odpowiedzialność z tytułu rażącego i lekkiego niedbalstwa, odszkodowanie z tytułu szkód pośrednich i majątkowych, niezrealizowanych oszczędności, utraty odsetek i szkód wynikających z roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego. Dochodzenie roszczeń przeciwko Sprzedającemu zgodnie z § 12 PHG jest wykluczone.
6.3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za własne treści zamieszczone na stronie sklepu internetowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach zewnętrznych, do których zapewnia dostęp poprzez linki. Treści zewnętrzne nie są własnością Sprzedającego. Gdy tylko Sprzedający uzyska informacje o nielegalnych treściach zawartych na stronach zewnętrznych, dostęp do takich stron będzie niezwłocznie blokowany.

7. Odbiór, wywołanie, zwrot
7.1. Towary zakupione na wywołanie należy odebrać w ciągu dwunastu miesięcy od daty zamówienia. W przypadku zwłoki w odbiorze Sprzedającemu przysługuje prawo do magazynowania towarów gotowych do wysyłki na koszt i ryzyko Zamawiającego i wystawienia rachunku jak za towary wysłane z uwzględnieniem wszystkich powstałych kosztów. W przypadku zwłoki w odbiorze przekraczającej wyżej wymieniony terminu dwunastu miesięcy Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania od Zamawiającego, z zachowaniem prawa do dochodzenia dalszych roszczeń, opłaty anulacyjnej w wysokości 10%.
7.2. Zamówione towary nie podlegają zwrotom. Wszelkie dostawy zwrotne nie będą akceptowane i zostaną odesłane na koszt i ryzyko Zamawiającego.

8. Prawa własności intelektualnej, rysunki, wzory
Zamawiający zapewnia, że dostarczone specyfikacje lub wykorzystanie dostarczonych Sprzedającemu rysunków, wzorów i innych specyfikacji wykonawczych nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw dotyczących patentów, znaków towarowych, wzorów i praw własności intelektualnej. Zamawiający zobowiązany jest zwolnić Sprzedającego od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia czy straty w tym zakresie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie dostarczonych dokumentów. Stosowne ubezpieczenie Sprzedający zapewnia tylko na wyraźne życzenie i koszt Zamawiającego.

9. Ochrona danych
9.1 "Informacjach o ochronie danych" zawierają informacje o: 

  • charakterze, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień i wystawiania rachunków;
  • przysługującym Zamawiającemu prawie do sprzeciwu wobec tworzenia i korzystania z anonimowego profilu użytkownika w celach reklamowych i w celu przygotowania dostosowanej do potrzeb Zamawiającego oferty
  • udostępnianiu danych firmom zatrudnionym przez Sprzedającego i zobowiązanym do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych do celów i na czas trwania kontroli zdolności kredytowej, a także wysyłki towaru
  • przysługującym Zamawiającemu prawie do bezpłatnego uzyskania informacji dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Sprzedającego;
  • przysługującym Zamawiającemu prawie do sprostowania, usunięcia lub zablokowania przechowywanych danych osobowych;
  • Wykraczające poza określone w punkcie 1 gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych wymaga zgody Zamawiającego. Zgoda może być udzielona przez Zamawiającego przed złożeniem zamówienia. Zamawiający może wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (patrz "Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych"). 


10. Postanowienia ogólne, miejsce wykonania umowy, właściwość sądu, wybór prawa
10.1. Stwierdzenie nieważności części niniejszych warunków sprzedaży i dostaw nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Każdorazowo zastosowanie znajduje aktualna w momencie zawarcia umowy wersja OWS.
10.2. Miejscem realizacji dostawy i płatności jest wyłącznie 5412 Puch Hallein, chyba że potwierdzenie zamówienia stanowi inaczej.
10.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających bezpośrednio i pośrednio z umowy jest Sąd właściwy dla miasta Salzburg z następującymi wyjątkami:
10.4. Niniejsze OWS oraz zawarte na ich podstawie umowy podlegają austriackiemu prawu materialnemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).
10.5. Żadne z niniejszych postanowień nie ogranicza ustawowych praw konsumenta wynikających z ustawy o ochronie konsumentów.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku zawarcia umowy przekazane przez Zamawiającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego w systemie i wykorzystywane na czas realizacji umowy, tj. przetwarzania zamówienia i dokonania rozliczenia. Za dane osobowe należy uznać wszelkie informacje, które umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią identyfikację danej osoby, na przykład nazwa, adres domowy, adres e-mail, data urodzenia, zawód, dane konta, itp. Do celów reklamy, badania rynku i przygotowania dostosowanej do potrzeb Zamawiającego oferty tworzone są i wykorzystywane anonimowe profile użytkowania. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania danych, z którego Zamawiający może skorzystać wysyłając Sprzedającemu stosowne oświadczenie pocztą / faksem / e-mailem. Informacje na temat danych osobowych przechowywanych przez Sprzedającego udzielane są Zamawiającemu bezpłatnie. Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili prawo do sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych osobowych przechowywanych przez Sprzedającego. Dla celów i na czas trwania kontroli zdolności kredytowej i aby uniknąć zaległości w spłacie Sprzedający przekazuje niezbędne dane osobowe wynajętym do tego celu firmom. Ponadto dla celów i na czas realizacji wysyłki towaru Sprzedający przekazuje wynajętym do tego celu firmom dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystania przez firmę Alpen Maykestag GmbH i jej spółki zależne moich danych osobowych, które udostępnił(em/am) w formularzu zamówienia dla celów marketingowych realizowanych w stosunku do mnie jako Zamawiającego, np. do utworzenia pliku Zamawiającego. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

Skontaktuj się z nami
Zamknij formularz
Skontaktuj się z nami
*

Zostaw nam wiadomość: