Prodejní a dodací podmínky

1. Nabídka, objednávka, cena

1.1. Níže uvedené prodejní a dodací podmínky se použijí na právní vztahy vzniklé při prodeji a dodání zboží společností ALPEN-MAYKESTAG s.r.o., se sídlem U Koruny 414, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25329952. Jinak znějící podmínky jsou pro nás závazné pouze tehdy, pokud jsme je písemně schválili. To platí i v případech, kdy objednatel odkazuje na své vlastní nákupní podmínky. Ústní ujednání, které by nás zavazovalo k další povinnosti, je platné pouze tehdy, pokud jsme jej písemně schválili.

1.2. Naše ceny jsou nezávazné. Míry uvedené v ceníku odpovídají vždy platným normám a v případě změny příslušných norem se také příslušným způsobem změní.

1.3. Naše ceny jsou uvedeny bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty. Balení, náklady za dopravu a náklady na pojištění přepravy jdou k tíži objednatele. Jakékoliv vícenáklady vyvolané objednatelem nese objednatel.

1.4. Zboží je možno objednat elektronicky, telefonicky či prostřednictvím obchodního zástupce. Doručení objednávky zákazníka neprodleně potvrdíme. Toto potvrzení doručení neznamená však závazné potvrzení přijetí objednávky; kromě případů, kdy to tak sami prohlásíme. Závazným potvrzením objednávky je zákazník upozorněn, že na obchodní vztah mezi ním a námi vzniklý při prodeji a dodání zboží uvedeném v objednávce se vztahují tyto prodejní a dodací podmínky a zákazník je jimi vázán. Pokud zákazník neprodleně od doručení závazného potvrzení objednávky z naší strany nenamítne nic proti této skutečnosti, vyslovuje s tímto souhlas. Pokud má však zákazník námitky či připomínky na doplnění nebo změnu našeho návrhu, považuje se tento jeho úkon za odmítnutí naší nabídky a za nový návrh na uzavření smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.

1.5. Je možné objednávat pouze takové zboží, které je uvedeno v našem aktuálním katalogu ke dni objednávky. Pro vyloučení všech pochybností se dodává, že nejsme povinni vyrábět a dodávat kterýkoli typ zboží po určité závazné období, v určitém závazném množství nebo v určité závazné podobě. Jsme oprávněni výhradně dle svého uvážení zboží v katalogu měnit, doplňovat či jakkoliv upravovat. Objednávka musí být dostatečným způsobem určitá, tj. musí obsahovat název zboží dle katalogu a přesnou specifikaci objemu a množství. Jakákoli speciální individuální objednávka musí být výslovně sjednána a není na ni žádný nárok.

 

2. Splatnost, platební podmínky, odstoupení

2.1. Naše faktury jsou splatné do 30 dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak, bez odečtení jakýchkoli srážek. Kupní cena je splatná okamžitě v případě, že je objednatel vůči nám s platbou jiných platebních závazků v prodlení. Máme též právo požadovat po zákazníkovi platbu celé kupní ceny před odesláním zboží, a to kdykoli uznáme za vhodné, především pak v případě nového zákazníka ust. § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije. V případě prodlení zákazníka s platbou máme nárok, na úrok z prodlení ve výši 12% ročně z dlužné částky ode dne splatnosti faktury do dne jejího úplného zaplacení. Naše právo na náhradu škody tím však není dotčeno, ust. § 1971 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se tak vylučuje.

2.2. Objednatel má právo na započtení kupní ceny nebo její části pouze v případech, kdy jsou jeho nároky stanoveny pravomocným rozhodnutím soudu České republiky či Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, nebo námi byly uznány.

2.3. Pokud je objednatel v prodlení s platbou déle než 30 dnů, či pokud je jeho majetek postižen exekucí či výkonem rozhodnutí nebo se jeho majetkové poměry podstatným způsobem zhorší, jsme oprávněni odstoupit od všech do té doby nesplněných dodacích smluv nebo požadovat od něj zálohy na platby.

3. Dodávka

3.1. Dílčí dodávky jsou přípustné.

3.2. Snažíme se dodržovat stanovené dodací lhůty, jak jen to je možné. Dodací lhůty nejsou závazné. Pokud připadne konec dodací lhůty do doby celozávodní dovolené, prodlužuje se dodací lhůta o délku této celozávodní dovolené. Veškeré nároky na náhradu škody nebo ukončení smlouvy z důvodů zpožděného dodání zboží jsou zcela vyloučeny, pokud nám nebyla prokázána hrubá nedbalost.

3.3. Řádné a včasné dodání zboží z naší strany je podmíněné poskytnutím nezbytné součinnosti objednatele. Objednatel je povinen převzít zboží v sjednaný den, jinak se dostává do prodlení.

 

4. Přechod nebezpečí

Zaslání zboží probíhá vždy na účet a nebezpečí objednatele. Neručíme za jakékoli ztráty a poškození zboží během přepravy. Neexistuje-li zvláštní předpis objednatele upravující přepravu zboží, provádíme zasílání dle našeho uvážení tím nejlepším možným způsobem. Pokud objednatel nezajistí nějakým jiným způsobem soulad s předpisy o pojištění odpovědnosti za škody při přepravě, můžeme toto zajistit my na náklady objednatele. Pojišťovací povinnost z naší strany však neexistuje.

 

5. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech závazků vyplývajících z dodací smlouvy a to nehledě na dřívější přechod nebezpečí na věci. Dokud je zboží naším vlastnictvím, není objednatel oprávněn dodané zboží nechat zastavit ve prospěch třetí osoby nebo uskutečnit zajišťovací převod vlastnického práva. Pokud našemu vlastnictví hrozí nebezpečí ze strany třetí osoby, je třeba nás neprodleně informovat. Pokud by chtěl dodané zboží zabavit soudní exekutor, je nutné prohlásit, že se jedná o majetek v našem vlastnictví a uvést naši obchodní firmu a sídlo. Objednatel je povinen nahradit všechny škody a náklady, které nám vzniknou v důsledku porušení jeho povinností či z důvodu provedení nezbytných opatření k zabránění přístupu třetích osob ke zboží.

 

6. Odpovědnost za vady a za škodu

6.1. Objednatel je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho dodání. Reklamaci z důvodu neúplné dodávky nebo z důvodu zjištěných zjevných nedostatků je třeba písemně oznámit do 8 dnů po přijetí jednotlivé dodávky zboží; v opačném případě je dodávka považována za přijatou bez výhrad a není možné požadovat případné nároky z vadného plnění.

6.2. Nároky z vadného plnění je možné uznat jen tehdy, pokud jsou u nás vzneseny neprodleně po jejich zjištění písemnou formou. Za vady dodaného zboží odpovídáme následovně (přičemž jakékoli další nároky jsou vyloučeny): To zboží, které se ve lhůtě šesti měsíců ode dne data jeho dodání stane nepoužitelným, resp. jehož použitelnost bude značně omezena, a to z důvodů, které prokazatelně nastanou ještě před přechodem nebezpečí na věci, obzvláště pak z důvodu chybné stavební konstrukce, vadných materiálů nebo chybného provedení, bude bezplatně na základě naší volby buď opraveno, nebo znovu dodáno. Nároky z vadného plnění nebo ze záruky jsou vyloučeny v případě běžného opotřebení, chybného zacházení, nadměrného zatížení, nedbalosti či změn provedených bez našeho schválení.

6.3. Druh a rozsah nedostatků je třeba vždy v reklamaci zřetelným způsobem označit, tak aby bylo zřejmé, jaký je přesný důvod reklamace. Objednatel je povinen zajistit dočasnou úschovu reklamovaného zboží do doby než bude přijatá reklamace námi vyhodnocena a uznána jako oprávněná, teprve poté je možné zaslat nám dodané zboží zpět, přičemž poštovné musí být uhrazeno odesílatelem, tj. objednatelem. Případné vrácené dodávky zboží jindy než po uznání reklamace se proto nepřijímají a posílají se na náklady a nebezpečí objednatele zpět objednateli.

Nahrazované zboží se okamžikem dodávky náhradního dílu nebo vystavením dobropisu stává našim vlastnictvím.

6.4. Pokud není v ust. § 2939 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, upravujících škodu způsobenou vadou výrobku stanoveno jinak, naše povinnost k náhradě škody způsobené vadou výrobku se omezuje na případy hrubé nedbalosti a úmyslu. Odpovědnost k náhradě škody způsobené z důvodu nedbalosti, za náhradu následných škod a škod na majetku, nedosažení plánovaných úspor, za ztráty na úrocích a za škody z důvodu nároků třetích osob vůči objednateli, je vyloučena. Právo na regres, tj. právo požadovat po nás, co objednatel zaplatil, je vůči nám vyloučen.

6.5. Odpovídáme pouze za vlastní obsah na webové stránce našeho e-shopu. Pokud umožníme zveřejněním odkazů přístup na jiné webové stránky, nejsme za tam uvedený cizí obsah odpovědní. Tento cizí obsah si nepřivlastňujeme. Ihned poté co zjistíme, že se na externích webových stránkách nachází protiprávní obsah, přístup k těmto stránkám zablokujeme.

 

7. Převzetí, odvolávka, vrácení

7.1. Zboží zakoupené na odvolávku je třeba odebrat do dvanácti měsíců od data objednání. V případě prodlení s převzetím jsme oprávněni, zboží připravené k odeslání na náklady a nebezpečí objednatele uskladnit a vyfakturovat ho s připsáním všech vzniklých nákladů jako zboží dodané. V případě prodlení s převzetím po uplynutí uvedených dvanácti měsíců jsme v každém případě oprávněni od smlouvy odstoupit a nehledě na další naše nároky požadovat od objednatele storno poplatek ve výši 10% z celkové kupní ceny.

7.2. Objednané zboží se bez výjimky nepřijímá zpět. Případné vrácené dodávky se proto nepřijímají a posílají se zpět na náklady a nebezpečí objednatele.

 

8. Práva na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví

Objednatel odpovídá za to, že v důsledku jeho zadání, resp. použitím výkresů či vzorků nebo provedením jeho pokynů a předpisů, které nám budou dány k dispozici, nebudou porušena práva na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví třetích osob, obzvláště práva z ochranných známek, užitných a průmyslových vzorů, patentová práva či autorská práva. Objednatel je v této věci povinen převzít namísto nás povinnost k náhradě škody a uspokojit veškeré možné žalobní nároky třetích stran. Za ztrátu nebo poškození podkladů, které nám byly dány k dispozici, neručíme. Ohledně tohoto je možno uzavřít pojištění avšak pouze na výslovnou žádost a náklady objednatele.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prostřednictvím našich "Informací o ochraně osobních údajů" informujeme naše zákazníky o následujícím:

• způsob, rozsah a účel získávání, zpracování a užití osobních údajů, které jsou nutné pro provedení objednávek, jakož i vyúčtování;

• jeho právu na nesouhlas k vytvoření a použití jeho anonymního uživatelského profilu pro účely reklamy a pro vytvoření naší příslušné nabídky;

• předání údajů námi pověřeným třetím osobám, které jsou povinny dodržovat příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů, za účelem a na dobu prověření bonity zákazníka, jakož i za účelem a na dobu zasílání zboží;

• právu na bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou námi zpracovávány, a jejich vysvětlení;

• právu na opravu, doplnění, likvidaci a zablokování svých osobních údajů, které jsou námi zpracovávány;

9.2. Jakékoliv shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů nad rámec uvedený v bodě 1 vyžaduje souhlas zákazníka. Zákazník má možnost udělit tento souhlas před zadáním své objednávky a je oprávněn kdykoliv tento svůj souhlas odvolat s účinkem do budoucna (viz „Souhlas týkající se ochrany osobních údajů“).

 

10. Obecná ustanovení, místo plnění, soudní příslušnost, volba práva

10.1. Smlouva, přílohy smlouvy a tyto prodejní a dodací podmínky spolu tvoří úplnou a celistvou smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností mezi námi a objednatelem při koupi a dodání zboží. Neplatnost určité části těchto prodejních a dodacích podmínek nemá vliv na platnost jejich ostatních ustanovení. Rozhodné je znění prodejních a dodacích podmínek v okamžiku uzavření smlouvy.

10.2. Místem plnění pro dodávky je výhradně místo na adrese A 5412 Puch bei Hallein, Rakousko pokud není při potvrzení objednávky domluveno nic jiného.

10.2. Smlouva mezi námi a objednatelem a jakýkoli spor, nárok nebo povinnost (ať smluvní nebo mimosmluvní) vzniklé z nebo ve spojitosti s ní nebo jejím předmětem či jejím uzavíráním se řídí právem České republiky. Pokud smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy mezi stranami zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, s vyloučením aplikace ustanovení § 1798 až 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.3. Jakýkoli spor vzniklý z nebo ve spojitosti se smlouvou mezi námi a objednatelem nebo s předmětem smlouvy či jejím uzavíráním spadá do příslušnosti soudů České republiky. Místně příslušným k rozhodnutí těchto sporů v prvním stupni, pokud rozhoduje okresní soud, bude Obvodní soud pro Prahu 10, pokud je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

 

 

 

INFORMACE K OCHRANĚ ÚDAJŮ

V případě uzavření smlouvy, shromažďujeme a zpracováváme Vámi nám dobrovolně poskytnuté osobní údaje v našem systému a využíváme tyto údaje pro plnění ze smlouvy po dobu jejího trvání, tzn. po dobu vyřízení objednávky a následného vyúčtování. Osobní údaje jsou všechny informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, na základě kterých může být osoba přímo či nepřímo identifikována, např. jméno, adresa, emailová adresa, datum narození, povolání, bankovní spojení apod.

Pro účely reklamy, průzkumu trhu, jakož i za účelem vytvoření naší nabídky dle potřeby zákazníka, vytváříme a používáme anonymní uživatelské profily. V souvislosti s tímto jste však oprávněni vyjádřit Váš nesouhlas, který nám můžete kdykoliv formou prohlášení zaslat poštou / faxem / zasláním emailu.

Bezplatně Vám poskytneme informace o osobních údajích, které zpracováváme. Můžete nás kdykoliv požádat o opravu, doplnění, likvidaci a zablokování svých osobních údajů, které zpracováváme. Za účelem a na dobu prověření bonity zákazníka a z důvodu zamezení problémů s platbami předáváme nezbytné osobní údaje námi pověřeným třetím osobám. Dále za účelem a na dobu zasílání zboží předáváme nezbytné osobní údaje námi pověřeným třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány naší mateřskou společností Alpen-Maykestag GmbH, se sídlem Puch bei Hallein, Urstein Nord 67, 5412, Rakousko, a uchovávány na serverech v Rakousku.

 

SOUHLAS TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výslovně tímto prohlašuji, že společnost ALPEN-MAYKESTAG s.r.o. a její mateřská společnost Alpen-Maykestag GmbH, mohou shromažďovat, zpracovávat a užívat osobní údaje, které jsem poskytl/-a v objednávkovém formuláři, a to za účelem vlastního marketingu vůči mně jako zákazníkovi, kromě jiného zřízením databanky s údaji o zákaznících. Tento souhlas mohu kdykoliv s účinnosti do budoucna odvolat.

 

 

Vzbudili jsme váš zájem?
Formulář uzavřít
Kontaktujte nás
*

Zanechejte nám zprávu: